Gizlilik Politikası

Gizlilik Politikası

Ziyaret ettiğiniz Verisistem’e ait bu web sitesi MOBİSİS TEKNOLOJİ A.Ş’ye bağlıdır.

Web sitemizi ziyaret ettiğiniz ve gizlilik-güvenlik bildirimimizi okuduğunuz için teşekkür ederiz.

Veri güvenliği ve gizlilik yaklaşımımız hakkında temel bilgiler

MOBİSİS tüm bilişim sistemlerinde kişisel bilgilerinizin güvenliğinin sağlanması ile hizmetlerimizden güvenli ve eksiksiz şekilde faydalanmanız için gerekli tüm önlemleri almıştır. MOBİSİS için gizlilik ve güvenlik müşterilerimiz ile oluşturduğumuz ilişkinin temelini oluşturmaktadır. MOBİSİS, gizlilik ve güvenliğinize verdiğiniz önemi çok iyi anlar ve buna en üst seviyede önem verir.

Bu siteyi kullanırken paylaşacağınız bilgiler, MOBİSİS üye ağı şirketleri arasında başka bir firma tarafından da kontrol altında tutulabilir. Bunun nedeni ilgili verilerin kontrolünü, denetimini ve güvenliğini üst düzeyde sağlamaktır. Her bağımsız üye, kontrolünde ve denetiminde bulunan veri konusunda yasal olarak sorumludur.

MOBİSİS Gizlilik Bildirimi, MOBİSİS üye ağındaki internet sitelerimiz, yazılımlarımız, self-service uygulamalarımız, mobil uygulamalar veya sosyal medya hesaplarımız ve diğer çevrimiçi ya da çevrimdışı kanallar ile toplanan ya da iletilen Kişisel Veriler dahil olmak üzere MOBİSİS tarafından işlem görmüş bütün verileri kapsamaktadır. Bu doğrultuda, işbu Gizlilik Politikası sizlerin kişisel verilerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ile tamamen uyumlu bir şekilde işlenmesi ve sizleri bu bağlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Çerez politikası işbu Gizlilik Politikasının ayrılmaz parçasıdır.

Kişisel verilerin korunması

Kişisel verileriniz, KMK Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da manuel yöntemlerle, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. MOBİSİS, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve kişisel verilerin korunmasına ilişkin diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda veri sorumlusu sıfatıyla hareket etmektedir. Bu kapsamda kişisel veriler yalnızca MOBİSİS yönetim ofisi kapsamındaki hizmetleri ve her türlü gizlilik güvenlik prosedürünü uygulamaya yetkili MOBİSİS personeli, gizlilik güvenlik yetki matrislerinde adı geçen personel ve MOBİSİS’in veri sahiplerini bilgilendirme şartını sağlayarak bu hususta yetki verdiği gerçek/tüzel kişiler tarafından işleme tabi tutulur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 3. ve 7. maddeleri dairesince, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri işbu Politika hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirecektir.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize bildirmeniz durumunda, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda, Şirketimiz tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Elektronik iletiler

Elektronik iletiler ile ilgili olarak bizimle iletişim kurmanız sırasında ve diğer her türlü MOBİSİS mecrasında vermiş olduğunuz iletişim izinleri çerçevesinde iletişim bilgileriniz üzerinden MOBİSİS ve iş ortakları tarafından sunulan hizmetlerinin tanıtımı, yeni ürün ve hizmetler hakkında bilgiler, mevzuat duyuruları ve ilgi çekici bulacağınız diğer konular hakkında elektronik iletiler almayı kabul etmiş olursunuz. Bu kapsamda tarafınıza gönderilen iletilerin bir veya birden fazla iletişim kanalı üzerinden iletiminin durdurulması talebinizi MOBİSİS’e iletebilirsiniz.

Ayrıntılı Metin ve Kişisel Veri İşlemlerinizle ilgili aşağıda yazılı iletişim bilgilerinden irtibata geçebilirsiniz.

Telefon   : 0 212 272 07 47 (pbx)

E-Posta   : info@mobisis.com